Aktualności

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE SEZON 2023/24

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE STOWARZYSZENIA

Forrest Gump,

 19 kwietnia 2024 r, Dobrogoszcz, godz. 17.00

 

 

Uchwała nr 1/WZS/2024

z dnia 19.04.2024

 

w sprawie przyjęcia planu obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia

 

Zarząd Kościerskiego Klubu Morsów „Forrest Gump” z siedzibą w Niedamowie, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, II Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie Statutu KKM Forrest Gump §17 zwołuje  Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze na dzień 19 kwietnia 2024 r o godz. 17.00 na plaży głównej w Dobrogoszczu.

 

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

 

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Zaopiniowanie działalności Zarządu KKM Forrest Gump przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 6. Prezentacja sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu KKM Forrest Gump przez Prezesa oraz sprawozdania finansowego przedstawionego przez Skarbnika.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KKM Forrest Gump w 2023 roku
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego KKM Forrest Gump za rok 2023.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu KKM Forrest Gump absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Komisji Rewizyjnej KKM Forrest Gump absolutorium za rok 2023.
 11. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju klubu w 2024 roku
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.